กิจกรรม : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธานในการตรวจ ศ.ดร.วีรพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา เป็นผู้ตรวจ และนายสารัตน์อาสีมีน เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการกิจ