กิจกรรม : กิจกรรมละลายพฤติกรรมและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2556 ณ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังนครราชสีมา