กิจกรรม : พิธีปิดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีปิด โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังนครราชสีมา รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรม นักศึกษาถอดบทเรียนจากการลงชุมชนมานำเสนอ และพิธึปิดโครงการ โดยท่านอาจารย์เจต ปฏิเวทภิญโญ ที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ