กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2556 อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมาได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดการจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอเรื่อง "การขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ให้กับอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบัน โดย รศ.สุรภี อิงคากุล ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา