กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2556

รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 2556 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา มาเป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคุณตุลาพร บุญวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดสรรกู้ยืม กยศ. คุณวิจิตรา ทินพนาสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโครงการภาครัฐ จากธนาคารกรุงไทย ได้มาให้ความรู้ในเรื่องการกู้ยืมเงิน การชำระเงินคืนกองทุนฯ