กิจกรรม : พิธีรดน้ำดำหัวขอพรเทศกาลสงกานต์ ๒๕๕๗

รายละเอียดกิจกรรม :

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเทศกาลสงกานต์ ประจำปี๒๕๕๗ ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ในพิธีได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธี

พิธีดังกล่าวเป็นการรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงานให้คงไว้สืบไป