กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน" วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข เป็นวิทยากร

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในขัวข้อเรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเรียน ๕๐๕ ชี้น ๕ วิทยาลัยนครราชสีมา