กิจกรรม : งานรับเข็มและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายละเอียดกิจกรรม :

วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายา พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดงานมอบเข็มตราสัญลักษณ์วิชาชีพสาธารณสุข เสื้อประจำสาขา และเสื้อกาวน์ ในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ชั้นปีที่ ๔ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๒ ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานมอบเข็มตราสัญลักษณ์วิชาชีพสาธารณสุข เสื้อประจำสาขา และเสื้อกาวน์ อาจารย์พิชชานาถ เงินดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ กล่าวรายงานต่อประธาน แนะนำอาจารย์ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติติดเข็ม สวมเสื้อประจำสาขา และสวมเสื้อกาวน์

ในกิจกรรมมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาเรียนดี นักศึกษากิจกรรมเด่น มอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวให้โอวาทนักศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดี